Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

 Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania budynku na energię, czyli ile budynek będzie potrzebował energii do ogrzewania, wentylacji, podgrzania ciepłej wody, oświetlenia, czy też chłodzenia. Obowiązek posiadania tego dokumentu wynika z prawa Unii Europejskiej. Ma ono na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.

Dzięki świadectwu energetycznemu właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić zapotrzebowanie na energię, czyli tym samym określić koszty utrzymania nieruchomości.

       Świadectwo charakterystyki energetycznej nie będzie potrzebne jeśli wykorzystujemy budynek na własny użytek, nie zamierzamy go sprzedawać czy wynajmować.

Dokument będzie zatem potrzebny, gdy:

– budynek lub lokal będzie zbywany  na podstawie umowy sprzedaży

– budynek lub lokal będzie wynajmowany

     Świadectwo energetyczne trzeba również dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

Z obowiązku posiadania dokumentu zwolnione są domy o powierzchni do 70 m2 na własne cele mieszkaniowe.

W wyniku nowelizacji ustawy, od 28 kwietnia 2023 r., świadectwo energetyczne będzie można otrzymać w formie:
– papierowej,  opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

albo

– elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Przekazanie świadectwa energetycznego  zostanie odnotowane w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania,  notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa, o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

 Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2023 r., zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku, np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynku.

 

Informacje w ogłoszeniach i reklamie
W przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać od 28 kwietnia 2023 r.:
1. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
2. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
3. Jednostkową wielkość emisji CO2.

 

 Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Abu uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, trzeba zgłosić się do osoby, która posiada certyfikat uprawniający do jego wydawania. Listę specjalistów możemy znaleźć w internecie,  min. na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.                                              Koszt sporządzenia takiego świadectwa to ok. 300 zł. dla lokalu mieszkalnego. Jeśli chodzi o budynki to ok. 1000 zł. wzwyż. w zależności od wielkości, skomplikowania i kształtu budynku. Czas wykonania takiego dokumentu to kilka dni.

W nowelizacji ustawy zapisano, że nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa energetycznego. Właściciel będzie musiał przekazać dokument podczas umowy sprzedaży lub najmu. Za nie wywiązanie się z tego obowiązku może grozić kara grzywny.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *